Trang chủ : Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Chính sách sử dụng

Bạn có thể sử dụng trang web này cho mục đích dự định tìm hiểu về các loại tệp và chương trình phần mềm. Bạn không được sử dụng bất kỳ loại thiết bị hoặc chương trình tự động nào để truy cập hoặc sao chép bất kỳ phần nào của taptin.info.

Nội dung trang web

Tất cả nội dung được tìm thấy trên taptin.info là tài sản của Sharpened Productions. Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo công khai, không có bất kỳ sự bảo đảm nào và được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "có sẵn". Mỗi mục phần mở rộng tệp và trang phần mềm được xác minh trước khi được xuất bản trên taptin.info. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trên trang web này, taptin.info không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác. Xin vui lòng liên hệ với TapTin với bất kỳ lỗi nào có thể

Thông tin bản quyền

Tất cả thông tin tìm thấy trên trang web này là nội dung gốc, có bản quyền của Sharpened Productions. Ngoài ra, tất cả văn bản trang web, mã HTML, tập lệnh web, thông tin cơ sở dữ liệu, hình ảnh và thiết kế trang là nội dung gốc và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Bạn có thể sử dụng thông tin từ trang web TapTin để sử dụng cá nhân, nhưng bạn không được xuất bản lại, sao chép, tải lên, đăng hoặc phân phối công khai nội dung được tìm thấy trên trang web này. Nếu bạn muốn bao gồm thông tin từ taptin.info trong một bài báo hoặc ấn phẩm, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản.

Hình ảnh biểu tượng hiển thị trên TapTin chỉ được sử dụng cho mục đích đại diện. Những hình ảnh này giữ bản quyền của các nhà phát triển phần mềm tương ứng và không được sao chép và xuất bản lại. Các nhà phát triển có câu hỏi về hiển thị biểu tượng trên trang web taptin.info có ​​thể liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng báo cáo tất cả các vi phạm bản quyền cho Nộp thông tin.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

TapTin không thu thập hoặc phân phối lại thông tin cá nhân. Xem đầy đủ Chính sách bảo mật.

Chính sách liên kết

Bạn có thể liên kết đến TapTin (https://taptin.info/) mà không cần xin phép. Tuy nhiên, các trang web người lớn, trang web gây khó chịu và bất kỳ trang web nào khác không phù hợp với mọi nhóm tuổi có thể không liên kết với taptin.info. Nếu bạn muốn sử dụng một hình ảnh để liên kết đến TapTin, bạn có thể sử dụng hình ảnh dưới đây:

taptin.info

Truy cập vào Trung tâm Trợ giúp để biết thêm thông tin về liên kết đến taptin.info.

Câu hỏi?

Vui lòng giải quyết tất cả các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng trang web này cho Quản trị viên TapTin.