Nộp thông tin

Cơ sở dữ liệu mở rộng tệp

Tìm kiếm hơn 10,000 phần mở rộng tập tin và chương trình phần mềm.

Loại tệp hôm nay - ngày 14 tháng XNUMX

.ENC

Tập tin được mã hóa

Tệp ENC là một tệp được mã hóa chung có thể sử dụng một trong một số loại mã hóa độc quyền hoặc tiêu chuẩn khác nhau. Nó được mã hóa để giúp bảo vệ tệp khỏi việc sử dụng trái phép hoặc để giúp thiết lập tệp cho một mục đích sử dụng cụ thể, chẳng hạn như chuyển Internet. Xem thêm "


Điều hướng taptin.info

Trình xem tập tin phổ quát

Trang web liên quan