Trang chủ : Nhà phát triển phần mềm

Nhà phát triển phần mềm

Gửi loại tệp của bạn

TapTin là đăng ký mở rộng tập tin trung tâm. Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm, bạn có thể đăng ký tiện ích mở rộng tệp và các loại tệp được liên kết với chúng tôi. Nhấp vào nút bên dưới để thêm loại tệp mới vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Gửi một loại tệp

Cập nhật loại tệp của bạn

Nếu loại tệp của bạn đã được liệt kê trong cơ sở dữ liệu TapTin và bạn muốn cập nhật thông tin, vui lòng nhấp vào nút bên dưới.

Cập nhật một loại tệp

hướng dẫn

Khi gửi các loại tệp mới tới TapTin, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng tôi yêu cầu bạn bao gồm các thông tin sau:

  1. Phần mở rộng tập tin
  2. Tên của loại tệp liên quan
  3. Mô tả của tập tin
  4. Tên của (các) chương trình mở hoặc tham chiếu tệp

Khi viết mô tả, vui lòng bao gồm mục đích của tệp và thông tin mà tệp chứa. Bạn cũng có thể gửi biểu tượng cho loại tệp và ứng dụng liên quan, mà chúng tôi sẽ bao gồm với mục nhập.

Tất cả các bài nộp được xem xét bởi nhóm TapTin trước khi được xuất bản trên trang web. Khi chúng tôi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thêm hoặc cập nhật mục mở rộng tệp và cho bạn biết khi nào thông tin được công bố.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký loại tệp hoặc câu hỏi chung về TapTin, vui lòng cho chúng tôi biết.