Tại sao Yahoo Mail không giữ bạn đăng nhập

Ngay cả khi bạn chọn duy trì trạng thái đăng nhập khi đăng nhập vào Yahoo, Yahoo vẫn có thể nhắc bạn đăng nhập mỗi khi bạn kiểm tra Yahoo Mail. Nếu trường hợp này xảy ra, thì trình duyệt không lưu cookie đăng nhập, đây là các bit dữ liệu cho Yahoo biết bạn … Đọc tiếp