Tệp KHÔNG PHẢI là gì và bạn mở tệp như thế nào?

Tệp có phần mở rộng tệp ANNOT là tệp Chú thích của Adobe Digital Editions. Các loại tệp này được lưu ở định dạng XML và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bổ trợ cho tệp EPUB như ghi chú, dấu trang, đánh dấu và các loại dữ liệu “meta” khác. Một số … Đọc tiếp