Tệp BAT (Nó là gì và cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp .BAT là tệp xử lý hàng loạt. Đó là một tệp văn bản thuần túy chứa nhiều lệnh khác nhau được sử dụng cho các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc để chạy các nhóm tập lệnh nối tiếp nhau. Phần mềm thuộc mọi loại sử dụng tệp … Đọc tiếp